Sportkemp
detské behy

SPORTKEMP detské behy

Logo behu

Hlavný partner

logo velke sportkemp

Ostatní partneri

Organizačné informácie

Organizátor:

Mgr. Martin Vlnka pod záštitou primátora mesta Trenčín.

Dátum konania:

8.9.2024

Miesto konania:

Dom Armády (Hviezdoslavova 205)

Prihlasovanie:

Online na stránke www.vysledkovyservis.sk. Registrácia na štarte nie je možná.

Počet pretekárov:

Neobmedzene

Parkovanie:

Prezentácia:

8.9.2024 od 6:00 do 8:45 hod. Dom Armády (Hviezdoslavova 205)

Úschovňa:

Priamo na registrácii.

Poistenie:

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Vyhodnotenie/meranie času:

Vyhodnotenie bude počas preteku. Bude použitý plne automatický systém – elektronická časomiera.

Informácie o štartovnom

Štart a cieľ:

Dom Armády (Hviezdoslavova 205)

Štartovné:

bezplatné (je nutná registrácia)

Čast štartu:

9:15 kategória A,B
9:25 kategória C, D

Kategórie:

A – do 5 rokov (2019 a mladší) – 300 m
B – 6 a 7 rokov (2018 a 2017) – 500 m
C – 8 a 9 rokov (2016 a 2015) – 500 m
D – 10 a 11 rokov (2014 a 2013) – 1000 m

– deti môžu bežať iba v jednej kategórii.

Štartovné čísla:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný. 
Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.
Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Chcem sa registrovať na tento beh

Chcem sa registrovať na tento beh

Mapa trate

asfaltová cesta,
zväčša po hrádzi

300 m až 1 km

podľa vekových kategórií
Trať ma platný certifikát. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície.

Ostatné informácie:

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Upozornenie:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ a ustanovení uvedených v propozíciách Trenčianskeho polmaratónu. Sprevádzanie pretekárov trénermi alebo inými osobami po trati na bicykloch (prípadne iným spôsobom) je neprípustné a sprievod bude dopravnou políciou a organizátormi vylúčený. Povinnosťou pretekárov je bežať po vyznačenej strane trate. Pri porušení tohto pravidla hrozí bežcovi diskvalifikácia. Na začiatku pôjde sprievodné vozidlo PZ SR – motocykel.