Lugera
Trenčiansky polmaratón

LUGERA Trenčiansky polmaratón

Logo behu

Hlavný partner

logo velke lugera

Ostatní partneri

Relizované s finančnou podporou MD SR.

Organizačné informácie

Organizátor:

Mgr. Martin Vlnka pod záštitou primátora mesta Trenčín.

Dátum konania:

8.9.2024

Miesto konania:

Dom Armády (Hviezdoslavova 205)

Prihlasovanie:

Online na stránke www.vysledkovyservis.sk. Registrácia na štarte nie je možná.

Počet pretekárov:

400

Parkovanie:

vyznačené na mape

Poistenie:

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Lekárska pomoc:

Organizátorom je zabezpečená počas celého preteku na štarte čiže aj v cieli + na 10 km a 16 km

Občerstvenie:

Iontový nápoj, voda, ovocie a v cieli nealko pivo.

Vyhodnotenie/meranie času:

Vyhodnotenie bude počas preteku. Bude použitý plne automatický systém – elektronická časomiera.

Prezentácia:

8.9.2024 od 6:30 do 8:45 hod.

Úschovňa:

Priamo na registrácii.

Informácie o štartovnom

Štart a cieľ:

Dom Armády (Hviezdoslavova 205)

Štartovné:

15 € pri zaplatení do 30.3.2024
20 € pri zaplatení do 1.7.2024
25 € pri zaplatení do 7.9.2024, 12:00 h.
40 € na mieste

Muži a ženy nad 60 rokov neplatia.

Čast štartu:

8.9.2024, 9:00 hod.

Časový limit:

2:30 hod. a na 10 km 1:15 hod.

Kategórie muži:

M absolutné poradie
M30 – vek 30 – 39 rokov
M40 – vek 40 – 49 rokov
M50 – vek 50 –  59 rokov
M60 – nad 60 rokov

Vekový limit: 18 rokov

Kategórie ženy:

Ž absolutné poradie
Ž30 – vek 30 – 39 rokov
Ž40 – vek 40 – 49 rokov
Ž50 – vek 50 a viacej rokov

Vekový limit: 18 rokov

Štartovné zahŕňa:

  • štartovné číslo
  • pamätná medaila po prebehnutí cieľom
  • občerstvenie
  • sms s výsledným časom
  • možnosť uschovať si svoje veci v úschovni
  • fotky

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartovné čísla:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný. 
Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.
Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Odstúpenie z pretekov:

V prípade odstúpenia z pretekov sa snažte prejsť k najbližšej osviežovacej stanici, kde odovzdáte štartovné číslo. 

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Chcem sa registrovať na polmaratón

Chcem sa registrovať na polmaratón

Mapa trate

asfaltová cesta
(zväčša sa beží po hrádzi)

21,0975 km

Trať ma platný certifikát. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície.
Trenčianskeho polmaratónu

preskumaj trať

Trenčianskeho polmaratónu

Ostatné informácie:

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Upozornenie:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ a ustanovení uvedených v propozíciách  Trenčianskeho polmaratónu. Sprevádzanie pretekárov trénermi alebo inými osobami po trati na bicykloch (prípadne iným spôsobom) je neprípustné a sprievod bude dopravnou políciou a organizátormi vylúčený. Povinnosťou pretekárov je bežať po vyznačenej strane trate. Pri porušení tohto pravidla hrozí bežcovi diskvalifikácia. Na začiatku pôjde sprievodné vozidlo PZ SR – motocykel.