Night Run Trenčín

Logo behu

logo behu night run

Ostatní partneri

Organizačné informácie

Organizátor:

Mesto Trenčín
Sportkemp, o.z.

Dátum konania:

25.5.2024

Miesto konania:

Trenčín

Prezentácia:

25.5.2024 od 17:00 do 20:45 DOM ARMÁDY

Prihlasovanie:

Online prihlasovanie na vysledkovyservis.sk bude ukončené 24.5.2024 o 24:00 hod. alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Počet pretekárov:

max. 700

Úschovňa:

Zabezpečené pri registrácií.

Občerstvenie:

Na 3 km a v cieli.

Lekárska pomoc:

Organizátorom je zabezpečená počas celého preteku na štarte čiže aj v cieli.

Vyhodnotenie/meranie času:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.vysledkovyservis.sk.

Vrchárska prémia! – Meriame od morového stĺpu až do cieľa.

Poistenie:

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca. 

Informácie o štartovnom

Štart:

Dom Armády (Hviezdoslavova 205)

Cieľ:

Trenčiansky hrad

Štartovné:

prvých 100 pretekárov – 11 €
101 – 300 pretekárov – 13 €
301 – 500 preteárov – 16 €
nad 500 – 20 €
na mieste – 30 €

Muži a ženy nad 60 rokov neplatia avšak musia byť zaregistrovaní online.

Čast štartu:

21:00 hod.

Kategórie:

Min. vek 15 rokov.
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Kategória muži:

M absolutné poradie
M30 – ved 30 – 39 rokov
M40 – vek 40 – 49 rokov
M50 – vek 50 – 59 rokov
M60 – nad 60 rokov

Kategória ženy:

Ž absolutné poradie
Ž30 – vek 30 – 39 rokov
Ž40 – vek 40 – 49 rokov
Ž50 – vek 50 a viacej rokov

Štartovné zahŕňa:

  • štartovné číslo
  • pamätná medaila po prebehnutí cieľom
  • sms s výsledným časom
  • možnosť uschovať si svoje veci v úschovni
  • pitný režim
  • fotky

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartovné čísla:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný. 
Zadná strana štartového čísla: Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.
Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Ohlásenie neúčasti pretekára:

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4 €. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.
Chcem sa registrovať

Chcem sa registrovať

Mapa trate

Organizatór si vymedzuje právo z bezpečnostných dôvod čiastočne upraviť dĺžku trate.

asfaltová komunikácia

7,6 km

Preteky sa konajú po čiastočne uzavretých komunikáciach. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície (každý pretekár je povinný mať reflexný doplnok).
nočného behu<br>Night Run Trenčín

preskumaj trať

nočného behu
Night Run Trenčín

Ostatné informácie:

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.