Benefičný beh PRO AUTIS

Výťažok z celého štartovného bude venovaný trenčianskemu autistickému centru PRO AUTIS.

Logo behu

logo behu pro autis

Hlavný partner

logo velke sportkemp

Ostatní partneri

Organizačné informácie

Organizátor:

AUTIS o.z.

Dátum konania:

5.5.2024

Miesto konania:

Soblahov, Trenčín

Prihlasovanie:

Online na stránke www.vysledkovyservis.sk.

Počet pretekárov:

Neobmedzený.

Parkovanie:

Priamo pri štarte. Ak je parkovisko obsadené parkuje sa pri ceste až smerom do dediny.

Prezentácia:

Od 8:00 v deň preteku v bývalej horárni (poprosím pretekárov, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu).

Občerstvenie:

bude na otočke 2,5 km a v cieli
13,5 km trať – 5 km a 10,5 km

Lekárska pomoc:

Organizátorom je zabezpečená počas celého preteku na štarte čiže aj v cieli.

Poistenie:

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Vyhodnotenie/meranie času:

Priebežné výsledky nájdete online na stránke www.výsledkovyservis.sk. Prvé tri miesta budú vyhlásené počas preteku.

Informácie o štartovnom

Štart a cieľ:

Soblahov – bývalá horáreň – bude použitá elektronická časomiera

Čast štartu:

10:00 – Detské behy
10:50 – Beh na 13,5 km
11:00 – Beh na 10 km
11:00 – Beh na 5 km

Disciplíny:

detské behy – 800 m
5 km
10 km (9,56 km prevýšenie 69 m)
13,5 km (420 m prevýšenie)

Kategórie (dospelí):

Muži 5 km – bez rozdielu veku
Ženy 5 km – bez rozdielu veku
Muži 10 km – bez rozdielu veku
Ženy 10 km – bez rozdielu veku
Muži 13,5 km – bez rozdielu veku
Muži 13,5 km – bez rozdielu veku

Kategórie (deti):

Dievčatá 300m – do 6 rokov
Chlapci 300 m – do 6 rokov
Dievčatá 800 m – do 9 rokov
Chlapci 800 m – do 9 rokov
Dievčatá 800 m – do 12 rokov
Chlapci 800 m – do 12 rokov

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Chceli by sme poprosiť pretekárov, aby sa radšej registrovali online, ako na mieste. Z organizačných dôvodov je to pre nás jednoduchšie.

Štartovné zahŕňa:

  • sms s výsledným časom
  • pitný režim
  • káva ogodo
  • každý dospelý pretekár
  • obed (fazulovica)
  • všetky deti dostanú
  • účastnícku medailu

Úhrada štartovného:

Nie je možné platit poštovou poukážkou.

Do 3.5.2024, 20:00 h.
Online 10 €.
Na mieste 15 €.
Deti neplatia.

Štartovné čísla:

Štartovné číslo si bežec umiestni na hrudi. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie. Štartovné čísla sa po preteku vracajú. Číp na meranie času si každý pretekár pripevní na členok. Po dobehnutí cieľom je povinní číp vrátit organizátorom.

Ohlásenie neúčasti pretekára:

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade, že pretekár nemôže štartovať zo zdravotných dôvodov bude mu umožnené si štartovné preniesť do ďalšieho ročníka. Posledný termín na takúto zmenu je tri dni pred podujatím.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4 €. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Registácia sa končí 20 minút pred štarom daného behu.

Registácia sa končí 20 minút pred štarom daného behu.

Mapa trate

asfalt a povrch
(beží sa lesnými cestami)

13,5 km

Ostatné informácie:

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.