Mitická
štafeta

MITICKÁ štafeta

Logo behu

Hlavný partner

logo velke miticka

Ostatní partneri

Organizačné informácie

Organizátor:

Mgr. Martin Vlnka pod záštitou primátora mesta Trenčín.

Dátum konania:

8.9.2024

Miesto konania:

Dom Armády (Hviezdoslavova 205)

Prihlasovanie:

Online na stránke www.vysledkovyservis.sk. Registrácia na štarte nie je možná. Registrácia je platná až po zaplatení štartovného.

Počet pretekárov:

100 štafiet

Parkovanie:

Úschovňa:

v areáli podujatia

Poistenie:

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Lekárska pomoc:

Organizátorom je zabezpečená počas celého preteku na štarte čiže aj v cieli.

Občerstvenie:

Občerstvenie bude zabezpečené na 4,8 km, 10,8 km, 16,4 km – cieľ. Iontový nápoj, voda, minerálka,ovocie a v cieli nealko pivo.

Vyhodnotenie/meranie času:

11:00 hod. (vyhodnotenie bude počas preteku). Bude použitý plne automatický systém – elektronická časomiera. Bližšie info pri registrácii.

Prezentácia:

8.9.2024 od 7:00 do 8:45 v dome Armády (Hviezdoslavova 205)

Informácie o štartovnom

Základné informácie pre štafety na Trenčiansky polmaratón:

– štafeta sa môže skladať z minimálne dvoch maximálne štyroch pretekárov
– účastník štafety nemôže bežať celý polmaratón 
– prvý člen štafety obdrží štafetový kolík
– odovzdávka štafetového kokolíka musí byť iba na určených miestach
– posledný člen štafety si umiestni číp
– na jednotlivé stanovištia bude zabezpečená preprava autobusom no je možná aj individuálna doprava (to treba riešiť v predstihu lebo niektoré komunikácie budú uzavreté a polícia už nevpusti žiadne autá na trať) 
– takisto je zabezpečená aj preprava späť (kde ale čakáme na posledného pretekára)

Časový harmonogram:

8:00 – 8:30 – Prezentácia pretekárov – Dom Armády (Hviezdoslavova 205)
8:45 – Odchod autobusu na prvú  odovzdávku štafiet 
9:00 – Štart Trenčianskeho polmaratónu
9:05 – Odchod autobusu na druhú odovzdávku štafiet
9:15 – Odchod autobusu na tretiu odovzávku štafiet

Štart a cieľ:

Dom Armády (Hviezdoslavova 205)

Čast štartu:

8.9.2024 9:00 hod.

Časový limit:

2:30 hodiny

Odovzávka štafiet:

5,5 km, 11,3 km, 17 km

Vekový limit:

15 rokov

Štartovné:

30 € pri zaplatení do 30.3.2024
35 € pri zaplatení do 1.7.2024
45 € pri zaplatení do 6.9.2024, 12:00 h.

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartovné zahŕňa:

polmaratónsky balíček
štartovné číslo
pamätná medaila po prebehnutí cieľom
občerstvenie
sms – s výsledným časom
možnosť uschovať si svoje veci v úschovni

Kategórie:

bez rozdielu pohlavia
štafetu môžu behať max. 4 bežci min. 2 bežci
do štafety nemôže byť zaradený aj pretekár, ktorý ide prebehnúť celý polmaratón

Štartovné čísla:

Štartovné číslo si bežec umiestni na hrudi. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie. Účastníci štafetového behu dostanú 4 štartové čísla označené písmenami A-B-C-D. Čip na meranie času si na nohu umiestni posledný pretekár D. Ak je v štafete menej pretekárov ako 4, tak si členovia štafety umiestnia na hruď to písmeno štafety od ktorého stanovišťa bude štartovať.
Pokyny na rozvoz jednotlivých účastníkov štafety na miesta štafetových odovzdávok pred štartom pretekov upresníme pri registrácii. Ak sa chcú členovia dopraviť samostatne na odovzávku je potrebné to zahlásiť na registrácii.

Ohlásenie neúčasti pretekára:

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. Pri odstúpení z pretekov, snažte sa dôjsť ku najbližšej osviežovacej stanici, kde odovzdáte štartové číslo a počkáte na autobus.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4 €. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Chcem sa registrovať na tento beh

Chcem sa registrovať na tento beh

Mapa trate

asfaltová cesta,
zväčša po hrádzi

5,5 km, 11,3 km, 17 km

Trať ma platný certifikát. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície.

Ostatné informácie:

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Upozornenie:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ a ustanovení uvedených v propozíciách 1. ročníka Trenčianskeho polmaratónu. Sprevádzanie pretekárov trénermi alebo inými osobami po trati na bicykloch (prípadne iným spôsobom) je eprípustné a sprievod bude dopravnou políciou a organizátormi vylúčený. Povinnosťou pretekárov je bežať po vyznačenej strane trate. Pri porušení tohto pravidla hrozí bežcovi diskvalifikácia. Na začiatku pôjde sprievodné vozidlo PZ SR – motocykel. Na záver pretekov pôjde vozidlo usporiadateľa.
Protesty: Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas pretekov, sa musia podať písomne do 30 minút po zverejnení výsledkov, s vkladom 10,- EUR.